مقایسه

برنج هندی شهرخاطرات مقدار 10 کیلوگرم
شهر خاطرات

مشخصات نوع برنج : هندی - رنگ برنج : سفید - اندازه دانه : کامل - وزن بسته بندی : 10 کیلوگرم - وزن خالص : 10 کیلوگرم - شماره پروانه بهداشت : 1132988263216329 - سایر توضیحات : نگهداری در جای خنک و خشک

۶۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

برنج پاکستانی طبیعت مقدار 10 کیلوگرم
طبیعت

مشخصات نوع برنج : پاکستانی - رنگ برنج : سفید - اندازه دانه : کامل - وزن بسته بندی : 10 کیلوگرم - وزن خالص : 10 کیلو گرم - شماره پروانه بهداشت : 6988579052165139 - سایر توضیحات : نگهداری در جای خنک و خشک

۹۳,۰۰۰ تومان

مقایسه

برنج هندی ترانه مقدار 10 کیلوگرم
ترانه

مشخصات نوع برنج : هندی - رنگ برنج : سفید - اندازه دانه : کامل - وزن بسته بندی : 10 کیلوگرم - وزن خالص : 10 کیلو گرم - شماره پروانه بهداشت : 1014825788566296 - سایر توضیحات : نگهداری در جای خنک و خشک

۶۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

برنج پاکستان هنرجو مقدار 10 کیلوگرم

مشخصات نوع برنج : پاکستانی - رنگ برنج : سفید - اندازه دانه : کامل - وزن بسته بندی : 10 کیلوگرم - شماره پروانه بهداشت : 5621712571543949 - سایر توضیحات : نگهداری در جای خنک و خشک

۷۰,۰۰۰ تومان